som interpret 1

Des de la seua
creació, el 1997,
L’Intèrpret ha esdevingut
un centre de referència
som interpret 2

L’alumnat com a
centre de la nostra
pedagogia
som interpret 3

Gaudir de la música
i el teatre, el nostre
principal objectiu


som interpret 4

Hi ha una música
per a cadascun
de nosaltres
som interpret 5

Les noves tecnologies
a la música

Atenció a la diversitat

Entenem la tutoria com a orientació i seguiment de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge i com a desenvolupament integral de la persona. A L’Intèrpret, el tutor de l’alumnat correspon a la figura del professor o professora d’instrument o de dramatúrgia. Els tutors s’articulen en departaments o grups de treball que es reuneixen periòdicament. Tot i això, l'acció tutorial la duu a terme tot l'equip docent que treballa amb l’alumne en concret, coordinats pel tutor i contribuïnt a l'orientació de l'alumnat des de l'elecció de les assignatures optatives fins al seguiment global (acadèmic, personal i professional) del seu procés d'aprenentatge. Els pares i mares disposen de sessions individualitzades (tutories) per tal de rebre informació personalitzada de l’acció tutorial i entrevistar-se amb el tutor/professor. Tanmateix, l’acció tutorial també es duu a terme dins l’aula amb l’alumnat, tant si es tracta d’una classe individual com col·lectiva. D’altra banda, el centre organitza periòdicament reunions col·lectives de pares per departaments didàctics o per cicles amb el professorat implicat. L’Escola presenta un document base de cada tutoria o reunió que queda arxivat en suport informàtic i a l’abast de les famílies. Totes aquestes mesures estan pensades per garantir la màxima fluïdesa en la comunicació i un seguiment efectiu del procés d’aprenentatge l’alumnat.

Escola de música autoritzada i centre autoritzat de grau professional pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat .