som interpret 1

Des de la seua
creació, el 1997,
L’Intèrpret ha esdevingut
un centre de referència
som interpret 2

L’alumnat com a
centre de la nostra
pedagogia
som interpret 3

Gaudir de la música
i el teatre, el nostre
principal objectiu


som interpret 4

Hi ha una música
per a cadascun
de nosaltres
som interpret 5

Les noves tecnologies
a la música

Qui som?

L’Intèrpret és un espai d’ensenyaments artístics, que centra la seua activitat en la música, el teatre musical i la tecnologia del so.
Va nàixer el 1997, com la primera escola de música privada autoritzada per la Generalitat a la demarcació de Lleida. D’aquella petita empresa familiar en resta l’esperit de proximitat amb l’alumnat i les seues famílies, l’impuls emprenedor i l’objectiu pedagògic de fer que l’alumne sigui el centre i protagonista en tot moment.
El 2010, L’Intèrpret fa un salt quantitatiu i qualitatiu. Remodelem les nostres instal·lacions per poder acollir l’ampliació dels seus ensenyaments i incorporar-ne de nous. Així, a l’Escola de Música s’hi suma la creació del Conservatori, l’Escola de Teatre Musical i l’Escola de So i Tecnologia Musical. L’Intèrpret es converteix, doncs, en el primer Conservatori privat de la demarcació de Lleida i el quart de Catalunya. Alhora, esdevenim un centre de producció, que dóna sortida a les creacions pròpies i atén encàrrecs en diferents disciplines relacionades amb la música, el teatre i els espectacles en general.
Tot plegat, sense perdre el nostre esperit fundacional, amb la voluntat de mantenir en permanent actualització i innovació la tasca educativa del centre.
Un projecte obert, que vol ser una aportació enriquidora per a la cultura a Lleida i la resta del país. Un centre de referència, doncs, dels ensenyaments artístics a Catalunya.
 
L'Intèrpret està associada i pertany a:
EMIPAC, Escoles de Música d'Iniciativa Privada Associades de Catalunya.
ACCAT, Associació de Conservatoris de Catalunya.
• AECAEM, Asociación Estatal de Centros Autorizados de Enseñanzas Musicales.
REEM, Red Española de Escuelas de Música.
• PEEML, Plataforma d'Empreses d'Ensenyaments Musicals de Lleida.

Com eduquem?

A L’Intèrpret, des del nostre origen, hem pres la iniciativa per tal d’aprendre i incorporar al seu currículum noves vies d’innovació didàctica en els diferents processos d’ensenyament-aprenentatge que duem a terme. En aquest sentit, apostem per la formació permanent del nostre equip docent. Així doncs, organitzem anualment diferents cursos de formació en col·laboració amb diferents entitats i facilitem la compaginació de les tasques laborals i de formació musical personal.

L’Intèrpret basa la seva metodologia didàctica en dos principis: La Interacció/Comunicació professorat/alumnat i la construcció d’un aprenentatge significatiu, tot partint del que l’alumne sap, utilitzant material ben organitzat i a l’abast del l’alumnat, i creant l’interès i motivacions necessàries.

Les activitats que fem al centre segueixen les següents pautes metodològiques:
- Afavorim la utilització de recursos variats (informàtics, visuals, auditius, audiovisuals...)
- Utilitzem un repertori musical i dramatúrgic variat, que va des de les obres contemporànies fins als clàssics.
- Fem que els conceptes teòrics derivin de la pràctica.
- Afavorim la interdisciplinarietat entre les classes d’instrument, llenguatge musical, cant, dramatúrgia i dansa.
- Potenciem la creativitat amb l’edició i seqüenciació de petites composicions i la improvisació, entre d’altres.
- Combinem el treball individual amb el treball en grup, amb classes individuals d’instrument o cant, combinades amb la els grups instrumentals o teatrals.
- Utilitzem les noves tecnologies (taules de so i de mescla, informàtica musical, internet, connexió en xarxa).
- Partim del simple per arribar al complex i del general per anar al concret. - Interrelacionem els diferents continguts de cada assignatura i els distribuïm en tres blocs: conceptuals, procedimentals i actitudinals.

Projecte educatiu de centre

El Projecte Educatiu de Centre recull els principals punts que defineixen la identitat de L’Intèrpret:


• Tenim com a gran objectiu que l’alumnat gaudeixi de la música i el teatre, tot partint d’una visió oberta i àmplia dels mateixos. 

• Prioritzem l’atenció a la diversitat d’interessos, capacitats i motivacions de l’alumnat. A més, fomentem una formació integral i de qualitat basada en valors democràtics. 

• El centre, de caràcter privat i aconfessional, té com a llengua vehicular el català. Tot i això, es tenim en compte l’atenció a la diversitat lingüística de la comunitat educativa.
• El professorat s’organitza en departaments o equips de treball. Cada departament té un cap que coordina, programa i avalua les activitats del departament. El professorat d’instrument és, al mateix temps, tutor de l’alumne al centre i, per tant, l’encarregat d’orientar-lo i de fer-li un seguiment individualitzat.
• Tots els membres de la comunitat educativa han de respectar la normativa fixada en el Reglament de Règim Intern (RRI) de l’Escola.
• L’Intèrpret aporta quantitat i varietat de mitjans, recursos i materials didàctics de qualitat i els posa, ordenadament, a disposició de la comunitat educativa com a element de formació global, motivació i implicació, i amb l’objectiu d’ajudar a garantir una educació de qualitat.

Projecte lingüístic

El projecte lingüístic reflecteix l’estat de les llengües presents al centre i es basa en els següents punts:
• La Llengua Catalana, com a llengua d’aprenentatge i de comunicació, fa les funcions de vehicle preferent d’expressió quotidià, i assoleix en l’escola l’estatus de llengua usual en les relacions entre l’alumnat, i aquests i el professorat.
• És important el paper del professorat com a transmissor del model d’ús de la llengua per a l’alumnat, perquè aquest en tingui un referent clar i sòlid.
• Vetllem per tal d’aconseguir la normalitat en l’ús de la llengua catalana en tots els àmbits de la vida escolar: dins i fora de les aules, a nivell administratiu i en les actuacions de projecció externa.
• Si es produeix l’ingrés a la comunitat educativa d’un alumne o professor amb dificultats de comprensió de la llengua catalana, vetllem perquè aquest s’hi senti acollit i establim estratègies que facilitin la possibilitat de comunicar-se en llengua catalana al més aviat possible.
• En atenció a la diversitat de l’alumnat i del professorat, es té en compte, si fa falta, la utilització d’una llengua diferent del català.

Atenció a la diversitat

Entenem la tutoria com a orientació i seguiment de l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge i com a desenvolupament integral de la persona. A L’Intèrpret, el tutor de l’alumnat correspon a la figura del professor o professora d’instrument o de dramatúrgia. Els tutors s’articulen en departaments o grups de treball que es reuneixen periòdicament. Tot i això, l'acció tutorial la duu a terme tot l'equip docent que treballa amb l’alumne en concret, coordinats pel tutor i contribuïnt a l'orientació de l'alumnat des de l'elecció de les assignatures optatives fins al seguiment global (acadèmic, personal i professional) del seu procés d'aprenentatge. Els pares i mares disposen de sessions individualitzades (tutories) per tal de rebre informació personalitzada de l’acció tutorial i entrevistar-se amb el tutor/professor. Tanmateix, l’acció tutorial també es duu a terme dins l’aula amb l’alumnat, tant si es tracta d’una classe individual com col·lectiva. D’altra banda, el centre organitza periòdicament reunions col·lectives de pares per departaments didàctics o per cicles amb el professorat implicat. L’Escola presenta un document base de cada tutoria o reunió que queda arxivat en suport informàtic i a l’abast de les famílies. Totes aquestes mesures estan pensades per garantir la màxima fluïdesa en la comunicació i un seguiment efectiu del procés d’aprenentatge l’alumnat.

Escola de música autoritzada i centre autoritzat de grau professional pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat .