Vaig a l-interpret

Vaig a L’Intèrpret
Vine a viure la música,
la nostra pedagogia.
 
 
 

Aprendre des de petit

Aprendre des de
ben petit
Tots els infants naixen
amb una música sota
la pell.
 

Tots els nivells

Tots els nivells
Som la primera
escola privada de
Lleida autoritzada
per la Generalitat
 

Totes les musiques

Totes les músiques
De Bach a Ellington,
de Mozart a Lennon,
del jazz al hip hop, de
l’ètnica a la tradicional
 

Mai es tard

Mai és tard per començar
Tan se val l’edat que
tinguis i els estudis de
música que has cursat
 

L'Intèrpret ja té a punt el seu protocol davant el Covid-19

L'Intèrpret ja té a punt el seu protocol davant el Covid-19

Ja tenim l'escola a punt per a afrontar la "nova normalitat" a partir de la fase 2.

El protocol d'actuació davant el Covid-19, es basa en els següents eixos:

- Mans netes, no tocar-se la cara, mesures de protecció i distàncies de seguretat.

- Neteja constant de les instal·lacions i dels instruments.

- Tot el material necessari i adaptació dels espais.

- Treball del contingut transversal de la higiene a l'escola.

Si el voleu conèixer amb profunditat feu clic a "Continue Reading>>"

Bones practiques web

 L’Intèrpret

Protocol d’actuació davant el COVID-19.

(A partir de l’anàlisi de processos).

Revisió 02 - 1.9.2020

 

 

 

  • Qüestions generals.
   • L’aspecte general més important que cal potenciar és: mans netes, no tocar-se la cara, distància de seguretat i mesures de protecció.
   • A l’escola sols podran accedir l’alumnat i el professorat.
   • L’ús de la mascareta serà obligatori per a tothom.
   • Es farà control de temperatura a tot l’alumnat i professorat al moment d’entrar al centre.
   • Tothom es desinfectarà les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrar a l’escola i cada canvi de classe.
   • Volem implementar un concepte de neteja constant vs neteja diària fet que implica que tota la comunitat educativa en participi i se’l faci seu.
   • L’alumnat, professorat i PAS hauran de signar el corresponent Document de declaració responsable.
   • No es podrà venir a l’escola si hom té alguns dels símptomes compatibles amb COVID-19 així com aquelles que es trobin en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarentena per haver estat en contacte estret amb un cas COVI-19.

 

 

 

   • Procés petició d’informació i/o matriculació.
   • Prioritzar videoconferència o telèfon.
   • Si és presencial:
    • Només entrar: desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic.
    • Respectar distància al taulell.
    • Serà atès darrera de mampara del taulell de recepció.
    • Si arriba una segona visita s’esperarà a la porta de la mediateca.
    • No podran haver-hi simultàniament més de dues famílies a la recepció.
    • El PAS disposarà de mascareta i pantalla facial de protecció.

 

Senyalització:

- Exterior: Espereu el vostre torn. Màxim 2 famílies a l’interior. Mascareta.

- Interior: Explicació procediment.

 

Materials necessaris:

- Gel a l’entrada.

- Mampara al taulell de recepció.

 

 

   • Entrada de l’alumnat a l’escola.
   • Les famílies deixaran els infants a la porta de l’escola, per la porta principal.
   • El lector d’emprempta digital per a obrir la porta estarà desactivat per a l’alumnat.
   • Les famílies no podran entrar a l’escola i s’esperaran un minut a la plaça Castella. No es podran quedar a la vorera de l’escola per tal d’evitar aglomeracions.
   • En entrar es prendrà la temperatura a l’alumnat amb un termòmetre d’infrarojos sense contacte.
   • Si la temperatura és superior als 37º s’avisarà a les famílies per a que se l’emportin i en facin el seguiment.
   • Si la família hagués marxat es confinarà l’alumne/a en una aula sol fins que el vinguin a buscar.
   • L’alumnat es desinfectarà les mans amb gel hidroalcohòlic a la recepció.
   • Entraran a les classes organitzadament quan se’ls ho indiquin.
   • El professor desinfectarà les cadires, taules i manetes de les portes abans de cada classe.
   • El professor serà l’encarregat d’obrir i tancar la porta evitant que l’alumnat toqui la maneta de la mateixa.

 

Senyalització:

- A l’exterior: Sols pot entrar l’alumnat

- A la recepció: Temperatura, rentat de mans, mascareta i cap a classe

- A cada porta de classe: El professor obre la porta, recordatori mascareta.

 

Materials necessaris a cada classe:

- Gel personal de cada professor.

- Mascareta personal de cada professor i/o pantalla facial protectora.

- Paper de mans.

- Líquid desinfectant amb aplicador.

- Paperera amb bossa de plàstic.

 

 

   • Sortida de l’escola.
   • A l’escola de dalt la sortida es farà per la porta d’emergència per tal d’evitar creuament amb els grups que entren.
   • A l’escola de baix els grups sortiran de les classes d’un en un.
   • Cada professor de llenguatge o grup, en acabar la classe la deixarà preparada i desinfectada i després acompanyarà als seus alumnes a la sortida entregant-los a les famílies d’un en un.
    • Es demanarà a les famílies que guardin les distàncies de seguretat i que sigui només una persona la que vagi a recollir a l’alumnat.

 

 

   • Rebuda i sortida de la classe.
   • Quan l’alumnat entri a la classe es trobarà les cadires, faristols, etc, disposats en l’espai per tal de respectar la distància de seguretat.
   • L’alumnat estarà, dins l’aula, respectant la distància de seguretat.
   • Les activitats que s’hi programin tindran en compte, en tot moment, el punt anterior.
   • Serà sempre el professorat que obri i tanqui les portes de les classes.

 

 

Senyalització per a totes les classes del centre:

- Sempre mans netes, mascareta, distància de seguretat, material propi, com esternudar?, si no em trobo bé ho dic.

 

 

   • Classes d’instrument (classes individuals).
   • Abans de començar la classe professor i alumne es desinfectaran les mans amb gel hidroalcohòlic.
   • Es faran respectant la distància de seguretat.
   • Serà sempre el professorat qui obri i tanqui les portes de les classes.

 

   • Classes de piano
    • El professor desinfectarà el teclat del piano abans de cada classe i en acabar la darrera classe del dia.

 

   • Classes de vent
    • Aquells instrument que ho precisin faran classe amb una mampara divisòria de metacrilat transparent.
    • El professor, desinfectarà la mampara pel costat de l’alumne cada canvi de classe i pel seu costat en acabar la darrerra classe del dia.
    • S’evitarà encarar l’instrument directament a la mampara o a alumne/professor.
    • Els instruments que generin saliva a partir de la condensació (trompeta, trombó i trompa) tindran sempre una paperera al davall i l’extracció es farà suaument i molt a prop de la paperera, posant-hi prèviament paper al fons de la mateixa. El professor tirarà desinfectant a sobre del paper en acabar la classe.

 

   • Classes de cant: 
    • Si es vol emprar micròfon, cada alumne portarà el seu micròfon. El professor desinfectarà el canon femella i un metre de cable en acabar la classe.
    • S’evitarà cantar cara a cara.
    • Es faran amb una mampara divisòria de metacrilat transparent.
    • El professor, desinfectarà la mampara pel costat de l’alumne cada canvi de classe i pel seu costat en acabar la darrerra classe del dia.

 

 

   • Classes de llenguatge i grupals (fins a 10/12 alumnes).
   • Cada classe grupal escollirà una cançó que els agradi i que duri uns 30/40 segons. La cantaran, mentre es fregen les mans amb gel hidroalcohòlic, al començar la classe quan hi hagi alumnes que vingui de fer una altra classe.
   • Les cadires estaran distribuïdes en l’espai respectant les distàncies de seguretat.
   • El professor, amb l’ajuda de l’alumnat si ho creu convenient, desinfectarà les pal·les de les cadires de braç cada classe i en acabar la darrera classe del dia.

 

 

   • Classes de formacions (més de 12 alumnes).
   • Les cadires estaran distribuides en l’espai respectant les distàncies de seguretat.
   • Caldrà estudiar quines formacions són viables pel que fa a l’espai que necessitin per a dur-se a terme.

 

 

   • Reunions internes / trobades professorat.
   • Es prioritzaran les reunions online.
   • Si es fan físicament, es faran seguint les directirus generals del present protocol.

 

 

   • Neteja i desinfecció de l’escola.
   • Diària:
    • Els punts crítics (vectors) de contacte de l’escola (porta d’entrada, manetes de les portes, interruptors, lavabos, etc) estaran en constant desinfecció (mínim cada hora).
    • L’aire condicionat funcionarà sempre amb el màxim de renovació d’aire i cada hora farà un cicle de ventilació forçada.
    • Al matí, a l’inici de la tarda i abans de tancar per la nit es farà un cicle de 10 minuts de ventilació forçada obrint portes i finestres.
    • Cada professor netejarà, quan marxi de la seva aula, la seva taula, teclat d’ordinador i/o allò que hagi emprat per a fer la classe.
    • L’empresa contractada encarregada de la neteja del centre farà una neteja general cada dia abans de les 8.30 h.
   • Setmanal:
    • Neteja i desinfecció de les reixes i els filtres de l’aire condicionat de cada aula.
    • Cada setmana es realitzarà una desinfecció extraordinària de reforç amb tracament de xoc d’ozò a cada aula.

 

 

   • Restriccions:
   • No es podrà fer anar la mediateca, a excepció del professorat. Sols l’alumnat a qui se li hagi autoritzat l’entrada amb una assignació de cadira podrà estar si està esperant que el vinguin a recollir.
   • No es farà prèstec puntual d’instruments (sols prèstec anual).
   • No es farà prèstec de llibres ni CD’s.
   • Sols podran accedir el professorat i l’alumnat a les instal·lacions del centre.
   • L’alumnat ha de dur el seu material i la seva mascareta.
   • No es prestaran llàpis, bolígrafs, gomes, etc.
   • L’alumnat ha de dur els seu propi instrument així com els seus accessoris: jacks, baquetes, etc.

 

 

  • Cultura d’higiene al centre:
  • S’explicarà el protocol a l’alumnat 
  • Als espais comuns i a les classes hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic
  • A les classes hi haurà paper i líquid desinfectant per a la neteja constant.
  • Cada professor tindrà el seu gel hidroalcohòlic tant per a ús personal com per l’alumnat de classe. Serà ell qui el dosificarà.
  • Es treballarà a l’aula el contingut transversal de la higiene a totes les assignatures.

Cultura de la higiene web

 

Escola de música autoritzada i centre autoritzat de grau professional pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat .