Teatre i dansa

Teatre + música
+ dansa + L’Intèrpret
= molt més que teatre
musical
 
 
 

Petits

Teatre des de ben petits
Jugar fent teatre, fer
teatre jugant
 
 
 
 

Joves

Teatre per a joves teatreros
Tant si has fet teatre 
com si no, fliparás
 
 

Per a tothom

Un paper per a tothom
Mai és tard per conèixer
un personatge
 
 

Escenari

De l’aula a
l’escenari
Cada curs, una obra
a escena
 

 

L'Intèrpret ja té a punt el seu protocol davant el Covid-19

L'Intèrpret ja té a punt el seu protocol davant el Covid-19

Ja tenim l'escola a punt per a afrontar la "nova normalitat" a partir de la fase 2.

El protocol d'actuació davant el Covid-19, es basa en els següents eixos:

- Mans netes, no tocar-se la cara, mesures de protecció i distàncies de seguretat.

- Neteja constant de les instal·lacions i dels instruments.

- Tot el material necessari i adaptació dels espais.

- Treball del contingut transversal de la higiene a l'escola.

Si el voleu conèixer amb profunditat feu clic a "Continue Reading>>"

Bones practiques web

 L’Intèrpret

Protocol d’actuació davant el COVID-19.

(A partir de l’anàlisi de processos).

Revisió 02 - 1.9.2020

 

 

 

  • Qüestions generals.
   • L’aspecte general més important que cal potenciar és: mans netes, no tocar-se la cara, distància de seguretat i mesures de protecció.
   • A l’escola sols podran accedir l’alumnat i el professorat.
   • L’ús de la mascareta serà obligatori per a tothom.
   • Es farà control de temperatura a tot l’alumnat i professorat al moment d’entrar al centre.
   • Tothom es desinfectarà les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrar a l’escola i cada canvi de classe.
   • Volem implementar un concepte de neteja constant vs neteja diària fet que implica que tota la comunitat educativa en participi i se’l faci seu.
   • L’alumnat, professorat i PAS hauran de signar el corresponent Document de declaració responsable.
   • No es podrà venir a l’escola si hom té alguns dels símptomes compatibles amb COVID-19 així com aquelles que es trobin en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarentena per haver estat en contacte estret amb un cas COVI-19.

 

 

 

   • Procés petició d’informació i/o matriculació.
   • Prioritzar videoconferència o telèfon.
   • Si és presencial:
    • Només entrar: desinfecció de mans amb gel hidroalcohòlic.
    • Respectar distància al taulell.
    • Serà atès darrera de mampara del taulell de recepció.
    • Si arriba una segona visita s’esperarà a la porta de la mediateca.
    • No podran haver-hi simultàniament més de dues famílies a la recepció.
    • El PAS disposarà de mascareta i pantalla facial de protecció.

 

Senyalització:

- Exterior: Espereu el vostre torn. Màxim 2 famílies a l’interior. Mascareta.

- Interior: Explicació procediment.

 

Materials necessaris:

- Gel a l’entrada.

- Mampara al taulell de recepció.

 

 

   • Entrada de l’alumnat a l’escola.
   • Les famílies deixaran els infants a la porta de l’escola, per la porta principal.
   • El lector d’emprempta digital per a obrir la porta estarà desactivat per a l’alumnat.
   • Les famílies no podran entrar a l’escola i s’esperaran un minut a la plaça Castella. No es podran quedar a la vorera de l’escola per tal d’evitar aglomeracions.
   • En entrar es prendrà la temperatura a l’alumnat amb un termòmetre d’infrarojos sense contacte.
   • Si la temperatura és superior als 37º s’avisarà a les famílies per a que se l’emportin i en facin el seguiment.
   • Si la família hagués marxat es confinarà l’alumne/a en una aula sol fins que el vinguin a buscar.
   • L’alumnat es desinfectarà les mans amb gel hidroalcohòlic a la recepció.
   • Entraran a les classes organitzadament quan se’ls ho indiquin.
   • El professor desinfectarà les cadires, taules i manetes de les portes abans de cada classe.
   • El professor serà l’encarregat d’obrir i tancar la porta evitant que l’alumnat toqui la maneta de la mateixa.

 

Senyalització:

- A l’exterior: Sols pot entrar l’alumnat

- A la recepció: Temperatura, rentat de mans, mascareta i cap a classe

- A cada porta de classe: El professor obre la porta, recordatori mascareta.

 

Materials necessaris a cada classe:

- Gel personal de cada professor.

- Mascareta personal de cada professor i/o pantalla facial protectora.

- Paper de mans.

- Líquid desinfectant amb aplicador.

- Paperera amb bossa de plàstic.

 

 

   • Sortida de l’escola.
   • A l’escola de dalt la sortida es farà per la porta d’emergència per tal d’evitar creuament amb els grups que entren.
   • A l’escola de baix els grups sortiran de les classes d’un en un.
   • Cada professor de llenguatge o grup, en acabar la classe la deixarà preparada i desinfectada i després acompanyarà als seus alumnes a la sortida entregant-los a les famílies d’un en un.
    • Es demanarà a les famílies que guardin les distàncies de seguretat i que sigui només una persona la que vagi a recollir a l’alumnat.

 

 

   • Rebuda i sortida de la classe.
   • Quan l’alumnat entri a la classe es trobarà les cadires, faristols, etc, disposats en l’espai per tal de respectar la distància de seguretat.
   • L’alumnat estarà, dins l’aula, respectant la distància de seguretat.
   • Les activitats que s’hi programin tindran en compte, en tot moment, el punt anterior.
   • Serà sempre el professorat que obri i tanqui les portes de les classes.

 

 

Senyalització per a totes les classes del centre:

- Sempre mans netes, mascareta, distància de seguretat, material propi, com esternudar?, si no em trobo bé ho dic.

 

 

   • Classes d’instrument (classes individuals).
   • Abans de començar la classe professor i alumne es desinfectaran les mans amb gel hidroalcohòlic.
   • Es faran respectant la distància de seguretat.
   • Serà sempre el professorat qui obri i tanqui les portes de les classes.

 

   • Classes de piano
    • El professor desinfectarà el teclat del piano abans de cada classe i en acabar la darrera classe del dia.

 

   • Classes de vent
    • Aquells instrument que ho precisin faran classe amb una mampara divisòria de metacrilat transparent.
    • El professor, desinfectarà la mampara pel costat de l’alumne cada canvi de classe i pel seu costat en acabar la darrerra classe del dia.
    • S’evitarà encarar l’instrument directament a la mampara o a alumne/professor.
    • Els instruments que generin saliva a partir de la condensació (trompeta, trombó i trompa) tindran sempre una paperera al davall i l’extracció es farà suaument i molt a prop de la paperera, posant-hi prèviament paper al fons de la mateixa. El professor tirarà desinfectant a sobre del paper en acabar la classe.

 

   • Classes de cant: 
    • Si es vol emprar micròfon, cada alumne portarà el seu micròfon. El professor desinfectarà el canon femella i un metre de cable en acabar la classe.
    • S’evitarà cantar cara a cara.
    • Es faran amb una mampara divisòria de metacrilat transparent.
    • El professor, desinfectarà la mampara pel costat de l’alumne cada canvi de classe i pel seu costat en acabar la darrerra classe del dia.

 

 

   • Classes de llenguatge i grupals (fins a 10/12 alumnes).
   • Cada classe grupal escollirà una cançó que els agradi i que duri uns 30/40 segons. La cantaran, mentre es fregen les mans amb gel hidroalcohòlic, al començar la classe quan hi hagi alumnes que vingui de fer una altra classe.
   • Les cadires estaran distribuïdes en l’espai respectant les distàncies de seguretat.
   • El professor, amb l’ajuda de l’alumnat si ho creu convenient, desinfectarà les pal·les de les cadires de braç cada classe i en acabar la darrera classe del dia.

 

 

   • Classes de formacions (més de 12 alumnes).
   • Les cadires estaran distribuides en l’espai respectant les distàncies de seguretat.
   • Caldrà estudiar quines formacions són viables pel que fa a l’espai que necessitin per a dur-se a terme.

 

 

   • Reunions internes / trobades professorat.
   • Es prioritzaran les reunions online.
   • Si es fan físicament, es faran seguint les directirus generals del present protocol.

 

 

   • Neteja i desinfecció de l’escola.
   • Diària:
    • Els punts crítics (vectors) de contacte de l’escola (porta d’entrada, manetes de les portes, interruptors, lavabos, etc) estaran en constant desinfecció (mínim cada hora).
    • L’aire condicionat funcionarà sempre amb el màxim de renovació d’aire i cada hora farà un cicle de ventilació forçada.
    • Al matí, a l’inici de la tarda i abans de tancar per la nit es farà un cicle de 10 minuts de ventilació forçada obrint portes i finestres.
    • Cada professor netejarà, quan marxi de la seva aula, la seva taula, teclat d’ordinador i/o allò que hagi emprat per a fer la classe.
    • L’empresa contractada encarregada de la neteja del centre farà una neteja general cada dia abans de les 8.30 h.
   • Setmanal:
    • Neteja i desinfecció de les reixes i els filtres de l’aire condicionat de cada aula.
    • Cada setmana es realitzarà una desinfecció extraordinària de reforç amb tracament de xoc d’ozò a cada aula.

 

 

   • Restriccions:
   • No es podrà fer anar la mediateca, a excepció del professorat. Sols l’alumnat a qui se li hagi autoritzat l’entrada amb una assignació de cadira podrà estar si està esperant que el vinguin a recollir.
   • No es farà prèstec puntual d’instruments (sols prèstec anual).
   • No es farà prèstec de llibres ni CD’s.
   • Sols podran accedir el professorat i l’alumnat a les instal·lacions del centre.
   • L’alumnat ha de dur el seu material i la seva mascareta.
   • No es prestaran llàpis, bolígrafs, gomes, etc.
   • L’alumnat ha de dur els seu propi instrument així com els seus accessoris: jacks, baquetes, etc.

 

 

  • Cultura d’higiene al centre:
  • S’explicarà el protocol a l’alumnat 
  • Als espais comuns i a les classes hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic
  • A les classes hi haurà paper i líquid desinfectant per a la neteja constant.
  • Cada professor tindrà el seu gel hidroalcohòlic tant per a ús personal com per l’alumnat de classe. Serà ell qui el dosificarà.
  • Es treballarà a l’aula el contingut transversal de la higiene a totes les assignatures.

Cultura de la higiene web

 

Escola de música autoritzada i centre autoritzat de grau professional pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat .