No tots son iguals
No tots els Conservatoris
són iguals
A L’Intèrpret aconseguiràs
molt més que un títol
 
 
Estudis grau professional
Estudis de
Grau Professional
Som el primer
conservatori
privat de Lleida
 
Convalida
Convalida assignatures
La millora manera de
compaginar els estudis
d’ESO i Batxillerat
 
 
Instruments moderna
Especialització en
instruments música
moderna
El rock, el pop i el jazz,
també al conservatori
 

Pla d'estudis

Àrea d’instruments de l’orquestra:
Corda fregada, vent fusta, vent metall i percussió.
Flauta travessera, clarinet, trompeta, trombó, saxòfon, violí, viola, violoncel, contrabaix i percussió.
 
PE area orquestra
 
 
Àrea d’instruments polifònics.
Piano i guitarra.
PE instruments polifonics
 
 
 
Àrea d’instruments de música moderna i jazz.
Guitarra elèctrica i baix elèctric.
PE area moderna i jazz
* Cal escollir entre fer instrument complementari o educació del cos. La resta d’assignatures cal cursar-les obligatòriament.

Proves d'accés curs 2021/22

Per accedir al Grau Professional cal superar una prova d’accés regulada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
Es pot accedir a qualsevol dels sis cursos del Grau Professional.
Podeu ampliar aquesta informació a la web del Departament d'Educació.
 
La prova d’accés consta de dues parts diferenciades que es realitzen en dies diferents.
1. Llenguatge musical.
2. Instrument.
 
INSCRIPCIONS CURS 2021/22.
El període d’inscripció per al curs 2021/22 és del 17 al 24 de març (ambdòs inclosos).
Atesa l'actual situació d'emergència sanitària, la inscripció cadrà formalitzar-la fent arribar electrònicament la següent documentació:
- Fotografia de l’alumne.
- Fotografia del DNI o Llibre de Família de l’alumne i la targeta sanitària.
- Fotografia del DNI del pare, mare o tutor legal.

- Fer el pagament de les taxes d’inscripció i examen que són de 125 € al núm. de compte ES02-2100-0336-6502-0014-4712 fent-hi constar el nom de l'alumne/a i adjuntar el comprovant.
Aquesta documentació l'heu de fer arrribar al correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. . Si teniu qualsevol dubte enbs podeu trucar al 973263906
 
PLACES OFERTADES.
Les places ofertades per al curs 2021/2022 són 15 per cada un dels sis cursos del grau professional, per a totes les especialitats.
 
PROVES
.
La prova d’accés al primer curs de llenguatge musical es farà el dimarts 18 de maig de 2021,a les 10:00 hores.
Les proves es faran seguint totes les mesures de seguretat i higiene recollides al protocol de seguretat i higiene de L'Intèrpret.
La resta de proves de llenguatge, així com les d’instrument, s’organitzaran a partir de l'endemà del dia de la prova d'accés al primer curs.
 
PUBLICACIÓ DE LES NOTES.
Les qualificacions obtingudes pels aspirants es penjaran al tauler d'anuncis del centre abans del dia 25 de juny. La relació definitiva d'alumnes admesos es publicarà també al tauler d’anuncis.
 
RECLAMACIONS.
Si hom ho creu convenient, podrà presentar per escrit una reclamació després de la publicació de la llista provisional d’alumnes admesos.
 
PERÍODE DE MATRICULACIÓ.

Els alumnes admesos formalitzaran la matrícula en el termini que marcarà el Departament d'Educació, a la secretaria de L’Intèrpret o de manera telemàtica.
 Per a formalitzar-la, caldrà omplir el full de matrícula i pagar els drets de matrícula, que per al curs 2021/22 són de 110 €.
 
PROGRAMES PER ESPECIALITATS DE LES PROVES D'ACCÉS.

Els aspirants a primer curs de grau professional es regiran pels documents emesos per la Generalitat.
Podeu ampliar la informació a la web del Departament d'Educació.
 
 
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA.

Si un cop realitzades les matriculacions queden places vacants es realitzarà una convocatòria extraordinària. Aquestes proves es faran els primers dies de setembre.
Per a la resta de cursos podeu consultar i descarregar els següents PDF's:

Horaris

Per tal de donar resposta a les demandes de l’alumnat i les seues famílies i permetre una millor compatibilització dels estudis musicals i els ordinaris, a L’intèrpret hem adaptat l’horari de les classes i oferim la possibilitat de cursar les assignatures en horari intensiu (divendres tarda i dissabtes al matí).
Una mesura innovadora que facilita la incorporació de l’alumnat de fora de la ciutat de Lleida.
 
Horari entre setmana: L’horari es reparteix entre dilluns i divendres. Les classes són a partir de les 18 o 19 hores i les individuals o la música de cambra es poden cursar, també, al matí o migdia.
 
Horari compactat de cap de setmana: Aquesta opció està especialment pensada per a la gent que s’ha de desplaçar, és a dir de fora de Lleida. Les assignatures es concentren entre el divendres a la tarda i el dissabte al matí.
 
exemple horari compactat

Convalidacions

Segons la normativa vigent, els estudiants de música tenen la possibilitat de convalidar assignatures de l’ESO i el Batxillerat. Des de L’Intèrpret us ajudarem a dur a terme les gestions necessàries per fer efectiva aquesta convalidació.
 
Què es pot convalidar?
Es poden convalidar les matèries següents:
• Música (la comuna de 1r a 3r curs d’ESO).
• Matèries optatives de 1r a 3r curs d’ESO (fins a un màxim de 4 hores per curs).
• Una matèria optativa específica de 4t curs d’ESO. L’alumne/a cursarà en aquest cas només dues matèries optatives específiques, cap de les quals no podrà ser la música. No són convalidables ni el treball de síntesi de 1r a 3r curs ni el projecte de recerca de 4t curs.
 
Quina documentació cal aportar?
• “Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de música on s’acredita el curs que fa l’alumne/a”
• “Sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional o en una escola de música autoritzada”
 
Quin procés cal seguir?
• Heu de recollir a L’Intèrpret el “Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de música on s’acredita el curs que fa l’alumne/a”. El centre lliurarà a l’alumne/a còpia compulsada i entrada per registre de tota la documentació.
• Heu de presentar al centre/Institut on cursa l’ESO, durant els dos primers mesos de classe, la “Sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria (ESO) per als alumnes que cursen estudis de música en un conservatori o en un centre professional, o en una escola de música autoritzada”, acompanyada del “Certificat expedit pel conservatori o pel centre professional de música on s’acredita el curs que fa l’alumne/a”.
• La direcció del centre/Institut resol la sol·licitud d’acord amb la “Resolució per la qual es concedeix la convalidació de matèries optatives i/o de la matèria de música de l’educació secundària obligatòria (ESO) als alumnes que cursen ensenyaments professionals en un conservatori o en un centre professional de música”.
• La resolució us la comunicaran per escrit a les persones interessades i podeu presentar recurs en contra davant la direcció dels serveis territorials d’Educació en el termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la notificació de la resolució.
• El centre lliurarà a l’alumne/a còpia compulsada i entrada per registre de tota la documentació.
• En els documents d’avaluació es farà constar l’adaptació curricular com a pla individualitzat (PI). En els corresponents apartats d’observacions es farà constar la resolució.
• Les matèries que s’hagin convalidat no tenen qualificació ni computen als efectes de càlcul de la nota mitjana.
 
 
En els següents quadres podeu veure, de manera resumida, l'estructura de la simultaneïtat d'estudis d'ESO i Batxillerat i la música:
simultani ESO
 
simultani Batxillerat

Instruments

L’Intèrpret és el Conservatori de Lleida que t’ofereix la possibilitat de cursar els estudis de Grau Professional amb l’especialització de música moderna, a més dels instruments clàssics.
 
Així, la guitarra elèctrica i el baix elèctric formen part del nostre currículum.
 
Trobaràs més detalls a l’apartat que t’explica el pla d’estudis.

Escola de música autoritzada i centre autoritzat de grau professional pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat .