som interpret 1

Des de la seua
creació, el 1997,
L’Intèrpret ha esdevingut
un centre de referència
som interpret 2

L’alumnat com a
centre de la nostra
pedagogia
som interpret 3

Gaudir de la música
i el teatre, el nostre
principal objectiu


som interpret 4

Hi ha una música
per a cadascun
de nosaltres
som interpret 5

Les noves tecnologies
a la música

Projecte educatiu de centre

El Projecte Educatiu de Centre recull els principals punts que defineixen la identitat de L’Intèrpret:


• Tenim com a gran objectiu que l’alumnat gaudeixi de la música i el teatre, tot partint d’una visió oberta i àmplia dels mateixos. 

• Prioritzem l’atenció a la diversitat d’interessos, capacitats i motivacions de l’alumnat. A més, fomentem una formació integral i de qualitat basada en valors democràtics. 

• El centre, de caràcter privat i aconfessional, té com a llengua vehicular el català. Tot i això, es tenim en compte l’atenció a la diversitat lingüística de la comunitat educativa.
• El professorat s’organitza en departaments o equips de treball. Cada departament té un cap que coordina, programa i avalua les activitats del departament. El professorat d’instrument és, al mateix temps, tutor de l’alumne al centre i, per tant, l’encarregat d’orientar-lo i de fer-li un seguiment individualitzat.
• Tots els membres de la comunitat educativa han de respectar la normativa fixada en el Reglament de Règim Intern (RRI) de l’Escola.
• L’Intèrpret aporta quantitat i varietat de mitjans, recursos i materials didàctics de qualitat i els posa, ordenadament, a disposició de la comunitat educativa com a element de formació global, motivació i implicació, i amb l’objectiu d’ajudar a garantir una educació de qualitat.

Escola de música autoritzada i centre autoritzat de grau professional pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat .