som interpret 1

Des de la seua
creació, el 1997,
L’Intèrpret ha esdevingut
un centre de referència
som interpret 2

L’alumnat com a
centre de la nostra
pedagogia
som interpret 3

Gaudir de la música
i el teatre, el nostre
principal objectiu


som interpret 4

Hi ha una música
per a cadascun
de nosaltres
som interpret 5

Les noves tecnologies
a la música

Com eduquem?

A L’Intèrpret, des del nostre origen, hem pres la iniciativa per tal d’aprendre i incorporar al seu currículum noves vies d’innovació didàctica en els diferents processos d’ensenyament-aprenentatge que duem a terme. En aquest sentit, apostem per la formació permanent del nostre equip docent. Així doncs, organitzem anualment diferents cursos de formació en col·laboració amb diferents entitats i facilitem la compaginació de les tasques laborals i de formació musical personal.

L’Intèrpret basa la seva metodologia didàctica en dos principis: La Interacció/Comunicació professorat/alumnat i la construcció d’un aprenentatge significatiu, tot partint del que l’alumne sap, utilitzant material ben organitzat i a l’abast del l’alumnat, i creant l’interès i motivacions necessàries.

Les activitats que fem al centre segueixen les següents pautes metodològiques:
- Afavorim la utilització de recursos variats (informàtics, visuals, auditius, audiovisuals...)
- Utilitzem un repertori musical i dramatúrgic variat, que va des de les obres contemporànies fins als clàssics.
- Fem que els conceptes teòrics derivin de la pràctica.
- Afavorim la interdisciplinarietat entre les classes d’instrument, llenguatge musical, cant, dramatúrgia i dansa.
- Potenciem la creativitat amb l’edició i seqüenciació de petites composicions i la improvisació, entre d’altres.
- Combinem el treball individual amb el treball en grup, amb classes individuals d’instrument o cant, combinades amb la els grups instrumentals o teatrals.
- Utilitzem les noves tecnologies (taules de so i de mescla, informàtica musical, internet, connexió en xarxa).
- Partim del simple per arribar al complex i del general per anar al concret. - Interrelacionem els diferents continguts de cada assignatura i els distribuïm en tres blocs: conceptuals, procedimentals i actitudinals.

Escola de música autoritzada i centre autoritzat de grau professional pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat .