No tots son iguals
No tots els Conservatoris
són iguals
A L’Intèrpret aconseguiràs
molt més que un títol
 
 
Estudis grau professional
Estudis de
Grau Professional
Som el primer
conservatori
privat de Lleida
 
Convalida
Convalida assignatures
La millora manera de
compaginar els estudis
d’ESO i Batxillerat
 
 
Instruments moderna
Especialització en
instruments música
moderna
El rock, el pop i el jazz,
també al conservatori
 

Proves d'accés curs 2019/20

Per accedir al Grau Professional cal superar una prova d’accés regulada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
Es pot accedir a qualsevol dels sis cursos del Grau Professional.
Podeu ampliar aquesta informació a la web del Departament d'Ensenyament.
 
La prova d’accés consta de dues parts diferenciades que es realitzen en dies diferents.
1. Llenguatge musical.
2. Instrument.
 
INSCRIPCIONS CURS 2019/20.
El període d’inscripció per al curs 2019/20 és del 29 de març al 9 d'abril (ambdòs inclosos).
La inscripció cadrà formalitzar-la a la secretaria de L’Intèrpret mitjançant amb la següent documentació:
- Omplir el full d’inscripció a la prova d'accés.

- Portar una fotografia de l’alumne (mida carnet).
- Portar el DNI o Llibre de Família de l’alumne i la targeta sanitària.
- Portar el DNI del pare, mare o tutor legal.

- Fer el pagament de les taxes d’inscripció i examen que són de 125 €.
 
PLACES OFERTADES.
Les places ofertades per al curs 2019/2020 són 15 per cada un dels sis cursos del grau professional, per a totes les especialitats.
 
PROVES
.
La prova d’accés al primer curs de llenguatge musical es farà el dimecres 22 de maig de 2019,a les 10:00 hores.
La resta de proves de llenguatge, així com les d’instrument, s’organitzaran a partir de l'endemà del dia de la prova d'accés al primer curs.
 
PUBLICACIÓ DE LES NOTES.
Es penjaran al tauler d'anuncis, abans del 12 de juny, les qualificacions obtingudes pels aspirants. La relació definitiva d'alumnes admesos es publicarà més tard al tauler d’anuncis.
 
RECLAMACIONS.
Si hom ho creu convenient, podrà presentar per escrit una reclamació després de la publicació de la llista provisional d’alumnes admesos.
 
PERÍODE DE MATRICULACIÓ.

Els alumnes admesos formalitzaran la matrícula en el termini que marcarà el Departament d'Ensenyament, a la secretaria de L’Intèrpret.
 Per a formalitzar-la, caldrà omplir el full de matrícula i pagar els drets de matrícula, que per al curs 2019/20 són de 110 €.
 
PROGRAMES PER ESPECIALITATS DE LES PROVES D'ACCÉS.

Els aspirants a primer curs de grau professional es regiran pels documents emesos per la Generalitat.
Podeu ampliar la informació a la web del Departament d'Ensenyament.
 
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA.

Si un cop realitzades les matriculacions queden places vacants es realitzarà una convocatòria extraordinària. Aquestes proves començaran el dia 4 de setembre.
Per a la resta de cursos us podeu descarregar els següents PDF's:

Escola de música autoritzada i centre autoritzat de grau professional pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat .